HÜSEYİN DURAK PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Veri Sorumlusu

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti

Mersis No               : 2346168886953896

İnternet Adresi        : http://www.durakplastik.com.tr/

Telefon Numarası    : 0388 232 04 14

Adres                      : İlhanlı Mah. Çevre Yolu Üzeri No:10 Merkez/NİĞDE

 1. Kişisel Veri İşlenmesinde Genel İlkeler

KVKK’nın m.4 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi içi uyulması gereken temel ilkeleri listelemektedir. Söz konusu ilkeler, Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında dikkate alınmakta ve titizlikle uygulanmaktadır. Bahsi geçen ilkeler ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekildedir:

 • Hukuka  ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olması
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla Kişisel Veri İşlemek
 • İşledikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olmak
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendiği Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etmek
 1. Kişisel Verilen İşlenmesine İlişkin Bilgiler

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, bir kişisel verinin şirketimiz hakimiyet alanına girmesinden bu verinin imhasına kadar geçen tüm süre için bütüncül bir yaklaşım ile detaylıca incelenmekte ve planlanmaktadır. Kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında verilerin kişisel veri işleme prensibine uygun olarak işlenmesi adına gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek amacıyla
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti  tarafından  bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş planlarımızın belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin taraf olduğu sözleşmelerin Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti  tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin ticari alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, yurtiçinde bulunan kişi, kurum ve iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK  , olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
 • Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • Ortak veri tabanı oluşturulması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla bağlı  grup şirketlerine,
 • Şirketimizin ve bağlı bulunduğumuz Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

 Söz konusu paylaşımların gerçekleştirilebilmesi için şirketimiz tarafından KVKK gereklerine ve veri işleme şartlarını sağlayan amaçların varlığına büyük özen gösterilmektedir. Ayrıca veri paylaşımları esnasında mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak tüm teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması ve imhası

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti kişisel verileri saklama süresi KVK Kanunu ilgili mevzuat yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sürelerin dolmasına rağmen KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi biri bulunmasını sağlayacak veri işleme amaçlarının varlığı halinde bireylerin kişisel verilerini işlemeye ve saklamaya devam edecektir.

KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından kişisel veriler imha edilecektir. Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak re’sen gerçekleştirilmekte ya da veri sahiplerinden gelen taleplerin gerektirmesi halinde neticelendirilmektedir.

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti tarafından kişisel verilerin imhası, kişisel verilerin yer aldığı ortamlara göre silme ya da yok etme teknikleri kullanılarak yerine getirilmektedir. Söz konusu teknikler hakkında detaylı bilgi Kurul tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi içerisinde yer almaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve hukuki faaliyetlerimizin, kanunlar ve yönetmelikler kapsamında sunulabilmesi ve bu kapsamda hizmetlerin yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK m.10 uyarınca Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kanunda bahsedilen aydınlatma yükümlülüğünü yerin getirecektir.

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti başta internet sitesi olmak üzere, ticari faaliyetlerini yerine getirirken ve veri sahipleriyle temas edilen noktalarda kullanılmak üzere uygun aydınlatma metinlerini hazırlamakta ve bunları ve sahiplerine sunmaktadır.

KVKK.m.28  maddesi kapsamında Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti’nin  aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 1. İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti  İlhanlı Mah. Çevre Yolu Üzeri No:10 Merkez/NİĞDE adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile, kimlik ibrazıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya info @ durakplastik.com.tr adresine gönderilecek e-mail yoluyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişilerin başvuruları amacıyla http://www.durakplastik.com.tr/  adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak şirketimize yukarıda bahsedilen yöntemlerle iletebilirler.

 İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvurunun yanıtlanması amacıyla Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti  tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Tedbirler

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti  , işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken her türlü makul dikkat ve özeni sağlamaktadır. KVKK m.12 çerçevesinde veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için de gereken her türlü teknik ve idari tedbirlerini makul düzeyde almaktadır.  Söz konusu idari ve teknik güvenlik tedbirleriyle beraber kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafazası hedeflenmektedir.

Kişisel verilerin üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunulacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi( Teknik ve İdari Tedbirler) göz önünde bulundurulmaktadır.