1. Kurumsal Yaklaşım

Hüseyin Durak Petrol Tic. San. Ltd. Şti olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu bilinçle konu hakkındaki en güncel yasal düzenlemeleri düzenli olarak takip etmekte ve mevzuatın öngördüğü tüm tedbirleri alarak yasal haklarınızın korunuyor olduğundan emin olmak istemekteyiz. Bu hakların sizin tarafınızdan da biliniyor olmasına gösterdiğimiz özen gereğince web sitemizdeki “http://www.durakplastik.com.tr/   kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı talep ederiz.

2. Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

HÜSEYİN DURAK PETROL TİC. SAN LTD. ŞTİ çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, HÜSEYİN DURAK PETROL TİC. SAN LTD. ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız.

3. Veri Sorumlusu

HÜSEYİN DURAK PETROL TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: İLHANLI MH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO :10 MERKEZ/NİĞDE

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik VerileriAd, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, imza,
İletişim VerileriTelefon numarası, açık adres bilgisi (ev ve iş adresi), e-posta adresi.
Fiziksel Mekân Güvenliği VerisiMülakat için şirketimize gelmeniz durumunda Kamera kayıtları.
İşlem Güvenliği VerisiMülakat için şirketimizi ziyaretiniz sırasında internet girişi yapılması durumunda log kayıtları ve dijital iz verisi. (Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgileri, kullanıma başlama ve bitiş zamanı,  IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,  hedef IP adresi, bir veya birden fazla IP adresinin portlar aracılığı ile kullanıcılara paylaştırılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerçek IP ve port bilgileri, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemi tarafından kaydedilen url adresi bilgileri)
Finans VerisiMaaş beklentisi
Mesleki Deneyim Verisi Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş iş tecrübeleri (firmanın adı, giriş çıkış tarihleri, görevi), tecrübe yılı, çalışma durumu, öğrenim durumu, bitirdiği okullar, (mezun olduğu okullar/bölümlerin bilgisi, okul giriş ve çıkış tarihi, mezuniyet derecesi), yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, bilgisayar kullanabilme bilgileri, aldığı kurslar ve eğitimler, sahip olduğu sertifikalar, referanslar (adı soyadı, görevi, telefon numarası), yetenek ve kişilik özelliklerini açıklayıcı bilgiler veya bu konuyla ilgili test sonuçları, iş başvurusuna ilişkin destekleyici ve açıklayıcı belgeler, işe başlanabilme hedef tarihi, son çalışılan ya da çalışmaya devam edilen şirket tarafından yapılan iş sözleşmelerinde (rekabet, gizlilik, hizmet vb.) aleyhine hükümler bulunup bulunmadığı bilgisi, sürücü belgesinin olup olmadığı,  ehliyet sınıf bilgisi.
Sağlık BilgileriEngellilik durumu/tanımı/yüzdesi, Özgeçmişinde belirtebileceği diğer sağlık bilgileri,
Hukuki İşlem VerisiAydınlatma ve açık rıza metinleri.
Görsel ve İşitsel VeriKişinin fotoğrafı, telefonla mülakat durumunda ses kaydı.
Diğer Askerlik ile ilişik durumu, kariyer hedef bilgisi, esnek saatlerde çalışma durumu, vardiyalı çalışabilme durumu, fazla mesai yapmaya yönelik muvafakat, yurt içi yurt dışı seyahat engeli bulunup bulunmadığı bilgisi, araç plaka bilgisi, sigara kullanım durumu, görüşme sonrasında şirketimiz ilgilileri tarafından hakkınızda edinilen izlenim ve kanaatler, hobiler ve ilgi alanları.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizde istihdam edilmek amacıyla paylaşmış bulunduğunuz yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında;
 • Çalışan adayının niteliği, tecrübesi ve özelliklerinin düşünülen pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi,
 • İstihdam ile ilgili hazırlık işlemlerinin yapılabilmesi, istihdam durumunda özlük dosyasına aktarılabilmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında;
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçilebilmesi ve gerektiğinde yeniden görüşme yapılarak iş teklifinin iletilebilmesi,
 • Daha sonra bu veya buna benzer pozisyonların açılması durumunda çalışan adayı ile temasa geçilerek iş teklifinde bulunulabilmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini amacı kapsamında;
 • Güvenlik ve Danışma süreçlerinin takibinin yapılabilmesi
 • Hukuk İşlemlerinin Takibi amacı kapsamında;
 • Kişisel Veri Yönetim Sürecinde Aydınlatma ve Açık Rıza  onaylarının alınabilmesi,
 • İç Denetim/Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla,

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 4. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 c, d, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, meşru menfaat” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca, şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere avukatlarımız ile ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

7. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İş başvurunuz sırasında doldurduğunuz iş başvuru formu veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamda bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. Kişisel bilgi paylaşımı elektronik ortamda pek çok farklı yöntemle olabileceği gibi özellikle “http://www.durakplastik.com.tr/ “ web sitemiz üzerinden veya e-posta vb. gönderim araçları yoluyla cv göndermek şeklinde de olabilmektedir.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, d, f bentlerinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtiriz.

8. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama web sitemizde “http://www.durakplastik.com.tr/  ” adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ibraz etmeniz kaydıyla şirket adresimiz olan İlhanlı Mah. Çevre Yolu Üzeri No: 10 Merkez/NİĞDE adresine yazılı olarak veya “info@durakplastik.com.tr” kayıtlı elektronik posta adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

9) Genel Olarak

Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

 • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
 • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 4 sayfa ve 9 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

İSİM SOYİSİM:

T.C NO:

TARİH :

İMZA   :